Toàn cảnh DeFi: Tài chính phi tập trung

Decentralized Finance (DeFi) là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung gồm các giao thức tài chính (Protocol) và ứng dụng giao dịch (Dapp) phát triển trên Blockchain.

DeFi mang lại giá trị cho hàng nghìn người dùng và giao dịch tương đương với hàng trăm triệu tài sản kỹ thuật số mỗi ngày.

Hệ sinh thái DeFi – tài chính phi tập trung cho phép người dùng có thể chuyển khoản, thanh toán, vay, cho vay, thế chấp tài sản, bảo hiểm, giao dịch, quản lý đầu tư,….tương tư như các giao dịch truyền thống.

Toàn cảnh về hệ sinh thái DeFi

Hệ sinh thái DeFi bao gồm các loại cơ bản sau:

Custody (Tài sản lưu ký): là các vì lưu trữ các đồng tiền điện tử (tài sản kỹ thuật số). Cho phép người dùng luôn kiểm soát tiền của họ và không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức tập trung, ngăn ngừa nguy cơ mất cắp.

Lending (Cho vay): là các giao thức cho vay trên DeFi cung cấp cho người dùng khả năng cho vay tài sản kỹ thuật số và nhận lại lợi nhuận từ các khoản cho vay tài sản kỹ thuật số.

Trading (Giao dịch): Decentralized Exchange (DEX) là nền tảng cho phép người dùng giao dịch các tài sản kỹ thuật số. DEX được phát triển trên Blockchain cho nên nền tảng này mở cho bất kỳ ai, giao dịch bất kỳ đâu không cần sự kiểm soát bởi một tổ chức tập trung nào.

Derivatives (Công cụ phái sinh): Các giao thức phái sinh trong DeFi cung cấp việc phát hành và giao dịch các tài sản kỹ thuật số đại diện cho các công cụ tài chính, từ tiền tệ fiat đến chỉ số và quyền chọn.

Insurance (Bảo hiểm): Các giao thức này cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các lỗ hổng hợp đồng thông minh, sự biến động giá cả, tổng hợp các quỹ cộng đồng để sử dụng làm chi trả.

Asset Management (Quản lý tài sản): Các giao thức cho phép người dùng quản lý danh mục đầu tư thông qua một loạt các công cụ bao gồm các chiến lược tự động và định tuyến tiền đến các nhóm cho vay có năng suất cao nhất.

Nguồn: The Defiant